Atenció Individualizada

Atenció a la diversitat

Atenció a la diversitat

El centre posa a l'abast dels alumnes que ho necessitin els mecanismes necessaris per ajudar-los a assolir els coneixements mínims del seu nivell. S'adrecen a l'alumnat:

  • amb necessitats educatives temporals derivades de dificultats d'aprenentatge
  • que no han tingut una escolarització regular
  • de nova incorporació al centre
  • en situacions que impliquin endarreriment escolar

En l'atenció a l'alumnat, els objectius i els continguts s'estableixen en funció de les necessitats educatives de cadascun d´ells i dels suports més adients en cada cas: agrupaments flexibles, desdoblaments, atenció individualitzada o en petits grups.