Normes d´organització i funcionament

NOFC

NOFC

Les NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE -NOFC- (Article18 D. Aut.) apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que permeten el treball educatiu i de gestió per tal assolir els objectius proposats en el PEC i en la PG.

El contingut de les NOFC és el següent: a) L’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre b) La concreció de les previsions del PEC per orientar l’organització pedagògica (article 22 D. Aut.). c) El rendiment de comptes al consell Escolar en relació a la gestió del PEC d) El procediment d’aprovació, revisió i actualització del PEC e) Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre. f) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies, col•lectivament i individualment, així com els mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades. g) L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i l’establiment de les mesures correctores.

En el nostre cas les NOFC estan distribuïdes en 8 títols, estructurats en diferents capítols, més unes disposicions finals. Té un format que facilita l’actualització quan s’escau prèvia aprovació del Consell Escolar del Centre.

Estan a l’abast de qualsevol membre de la Comunitat Educativa a direcció per tal de facilitar la seva consulta. Tot i així els pares reben a començament de curs informació sobre els aspectes més rellevants de les NOFC mitjançant la reunió per grups organitzades la primera quinzena de setembre.