PROJECTE EDUCATIU

 PROJECTE EDUCATIU

PROJECTE EDUCATIU

L´activitat educativa del nostre centre es desenvolupa seguint els següents principis:

Treballem per aconseguir la cohesió social a través del diàleg i el respecte a les opinions dels altres. Atenem les particularitats socials, intel·lectuals i familiars de tots els nens i nenes a través del respecte, la tolerància i la integració procurant que es sentin reconeguts i valorats. Enriquim els aprenentatges teòrics amb un enfocament actiu i pràctic. Treballem per oferir una igualtat d’oportunitats, posant a l’abast de tot l’alumnat els recursos TIC de què disposem i que formen part de les activitats quotidianes. Ajudem a desenvolupar les capacitats del nostre alumnat, potenciant els valors fixats per tal d’aconseguir persones lliures, competents en la societat, respectuoses amb l’entorn, tolerants, autònomes, autocrítiques i responsables. Gaudim d’un bon clima de treball entre el professorat, i tenim capacitat d’innovació. Som una escola de qualitat, on l’adquisició de valors és tan important com l’adquisició de coneixements, i on alumnat i professorat gaudeixen amb les tasques que realitzen. Som una escola acollidora, integradora i cooperativa, amb la participació de tota la comunitat educativa on els objectius finals són:

Que els nostres alumnes siguin autònoms, responsables i respectuosos amb sí mateixos, amb les altres persones i amb l’entorn, capaços de resoldre els conflictes. Que el nostre alumnat sigui competent socialment i capaç de resoldre els conflictes de forma eficaç. Augmentar el percentatge d’alumnes amb èxit escolar.

Utilitzar les TIC de forma habitual en el desenvolupament dels processos d’ensenyament/aprenentatge. Viure l’esport com a mitjà d’integració i cohesió de l’alumnat.

Ser un agent actiu en la cura del medi ambient. Ser una escola oberta a les famílies, implicades en el progrés dels seus fills i filles, i a l’entorn.

Desenvolupar les capacitats de l’autoestima, la responsabilitat, la cooperació i l’autonomia.

Valorem la difusió de les tradicions, arrels, cultura, llengua catalana... Valorem també el respecte vers un mateix, l’altre i l’entorn, reconeixent l’autoritat dels adults, tant de mestres com de pares i mares; l’aplicació del sentit comú davant qualsevol situació; la inclusió, la tolerància, l’ajuda entre iguals i la cooperació amb la resta de grup; el diàleg com a mitjà per a comunicar-nos i aconseguir exposar les nostres idees