PROJECTE LINGÜÍSTIC

PROJECTE LINGÜÍSTIC

PROJECTE LINGÜÍSTIC

  • Els criteris generals per a les adequacions del procés d´ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.
  • El tractament del català com a llengua vehicular i d´aprenentatge.
  • El procés d´ensenyament i d´aprenentatge del castellà.
  • L´opció del centre en relació a les llengües estrangeres: Anglès : Alemány :
  • La continuïtat i la coherència educativa pel que fa als usos lingüístics en tots els serveis escolars i en les activitats organitzades.