Noves Tecnologies

El principal repte per a l'apropiació i normalització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la nostra escola és aconseguir la seva invisibilitat, és a dir, la impregnació de les activitats d'ensenyament aprenentatge amb la tecnologia de forma habitual i quotidiana.

La principal finalitat de la competència digital és, més que acumular i processar informació, aprendre a transformar la informació en coneixement; és per això que el principal objectiu del centre és la normalització del treball de les tecnologies de la informació i la comunicació i les tecnologies per a l´aprenentatge i coneixement (TAC).

Entenem com a normalització d´aquesta tasca, el treball diari amb les eines TIC per part de mestres i alumnes, i la normalització TAC com la incorporació dels recursos informàtics al treball diari dels nostres currículums.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen múltiples recursos per a l’acció didàctica i per a l’aprenentatge de l’alumnat, i esdevenen un element de motivació, de dinamització, d’innovació i de millora en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge.

Utilitzem també les TIC per ajudar al desenvolupament de les competències bàsiques establertes en els currículums vigents, en especial de la competència comunicativa lingüística i audiovisual i la del tractament de la comunicació i competència digital.