Projecte Lingüístic

El nostre projecte lingüístic consolida la llengua catalana com a eix vertebrador d' un projecte plurilingüe, per la qual cosa el centre preveu: .

  • L'ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya, normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa: les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les activitats d'aprenentatge i d'avaluació, les reunions de claustre, les reunions amb les famílies, els informes, les comunicacions...

  • Establir pautes d'ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l'entorn siguin en llengua catalana. Tanmateix sense perjudici que s'arbitrin mesures de traducció en el període d'acollida de les famílies de l'alumnat nouvingut i ajudar a aquest/a a comprendre oralment la llengua catalana per tal de que en pugui fer ús.

  • Tenir com a objectiu fonamental que tot l'alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa, oral i escrita, i que en acabar l'educació obligatòria pugui fer-ne ús d'una manera usual, normal i correcta de les dues llengües oficials. Així com comprendre i produir missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre ha determinat:

  • Anglès: Infantil i Primària

  • Sharing to learn (3r i 4t)

  • Science (Taller a Primària)

  • Alemany: 5è i 6è de Primària